Sfeer en veiligheid

OBS Prins Willem-Alexander is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dit is de basis. Daarom hebben we een duidelijke afspraken die bepalend zijn voor het behouden van een fijne sfeer en de waarborging van veiligheid op de school.

In en rond de school

Samen met een gemotiveerd team willen wij dat ouders en kinderen vertrouwen en veiligheid ervaren. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen, ouders en teamleden in een omgeving werken en leren waarbij een warme sfeer voelbaar is. Enkele kernwaarden die wij hierbij centraal stellen zijn: 

  • Veiligheid: De PWA is een veilige speel- en leeromgeving
  • Plezier: Wij willen dat alle kinderen met plezier aan hun eigen leerproces werken
  • Vertrouwen: Kinderen moeten zich thuis voelen en iedereen op school kunnen vertrouwen
  • Samen: Niet apart, maar samen! Ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dat vóór 8:30 uur via DigiDuif aan ons te melden. De leerkracht, conciërge en de schoolleiding ontvangen hier dan een bericht van.  De school is vanaf 8:00 uur telefonisch te bereiken. Ook als uw kind niet op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, of wanneer uw vierjarige kind een dagje thuis blijft, ontvangen wij daarvan graag van tevoren bericht.

In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind. Klik hier voor meer informatie. Aanvraagformulieren voor vrijstelling kunt u hieronder downloaden.

Verzoek om vrijstelling 1 of 2 dagen
Verzoek om vrijstelling meer dan 2 dagen

Gezondheid

Gezamenlijk proberen we de school zo gezond mogelijk te houden. Twee maal per week krijgen de leerlingen gym van meester Roeland, onze vakleerkracht gymnastiek. Naast veel bewegen, vinden wij het ook belangrijk dat we op school zo veel mogelijk gezond eten en drinken. Zo vragen wij u om uw kind een gezond tussendoortje mee te geven. Probeer de hoeveelheid eten en drinken af te stemmen op de beperkte tijd die er is om het tussendoortje te nuttigen. Woensdag en donderdag zijn onze vaste fruitdagen. Kinderen nemen dan een stukje fruit mee naar school. Ook ten aanzien van het trakteren, hebben wij het volgende vriendelijke doch wel dringende verzoek: Trakteer gezond!
 

Klachtenregeling

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. U leest hier meer over in  de Jaarinfo op pagina 5.

Veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u, daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt OBS Prins Willem-Alexander met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline