Onze visie en missie!

12-11-2022
Missie

Op de Prins Willem-Alexander School streven we ernaar om de leerling "te laten zijn wie je bent en wil zijn". Dit betekent dat wij iedere leerling het beste mee willen geven om zich te ontwikkelen naar eigen talent, vanuit een verschillende culturele achtergrond, met een ander toekomstperspectief. Ieder kind is uniek!

Visie
  • De leerling zal steeds meer zicht krijgen op de eigen ontwikkeling. Zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. Daaronder valt het bevorderen van de intrinsieke motivatie, respect hebben voor de medemens, verantwoordelijkheid voelen op alle gebieden en het in kaart brengen van de eigen leerbehoeftes. De leerling voelt zich gezien, begrepen, veilig en vrij om tot leren te komen. Kinderen die extra zorg nodig hebben tijdens het leerproces, krijgen daarvoor extra begeleiding en aandacht.
 
  • Een basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen ligt o.a. in de voorbereide leeromgeving. Wij streven, naast de vaste groepslokalen, naar een werkomgeving met afgeschermde werkplekken en digitale leermiddelen die ter ondersteuning dienen van het leerproces.  Kinderen moeten op school kunnen spelen en werken in een veilige en vertrouwde leeromgeving. De kinderen worden uitgedaagd om tot meer beweging te komen zowel binnen als buiten het schoolgebouw.
 
  • Wij onderwijzen de kinderen de kernvakken a.d.h.v. verschillende methodes met een doorgaande lijn en een vast instructiemodel, maar kunnen de methode ook loslaten om de einddoelen te behalen. De zaakvakken zullen zich steeds meer gaan ontwikkelen richting groep doorbrekend, thematisch werken en onderzoekend leren.
 
  • De leraren gaan zich steeds verder professionaliseren om de leerlingen optimaal te kunnen uitdagen, begeleiden en stimuleren, waarbij de onderlinge vertrouwensrelatie veiligheid  biedt. Hierbij zal de leerkracht oog hebben voor de individuele mogelijkheden en verschillen in ontwikkeling en leerproces van het kind. 
 
  • De schoolleiding is onderdeel van het onderwijsproces. Er zal altijd een evenwichtige balans worden gezocht tussen het innovatieve proces tijdens de doorontwikkeling van de school en de autonomie van het team. Waarbij de primaire taak van de schoolleider ligt in het faciliteren en bewaken van het onderwijsleerproces. Dit is o.a. kennis initiëren, consultaties (laten) uitvoeren, intervisie en voorzien in hulpmiddelen. Grote waarde hechten we aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid. 

Onze kracht
We zijn een school met een klassikaal onderwijsconcept, waarbij we invloeden uit verschillende andere onderwijsconcepten ten volle benutten, waarbij leeftijdsgenootjes bij elkaar aansluiting kunnen vinden. Dat we de kinderen gezamenlijk lesgeven, betekent niet dat we geen rekening houden met individuele verschillen. Integendeel! Uitgangspunt bij ons op school is de begeleiding van ieder kind, op zijn eigen manier. Wij zijn steeds op zoek naar manieren en instrumenten om ons onderwijs verder te verbeteren, met als doel optimale leerresultaten voor alle leerlingen.
 

Ambities
Onze ambitie is om passend onderwijs te bieden, binnen een veilige en veilige leeromgeving, voor elke leerling. Op de PWA krijgen leerlingen de ruimte om zichzelf, samen met een team van professionals, voor te bereiden op hun toekomstige plaats in de maatschappij.


 

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline